STELLA VIRIUM

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

– Małgorzatę Łukawską

– Barbarę Matyaszek-Szarek

– Adaminę Solecką

– HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o.

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Truszkiewicza w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. rtm. Dunin – Wąsowicza 8/5, w dniu 7 marca 2013 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds edukacji

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, statuetki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji lub realizacji jej celów.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna i społeczna, szczególnie w zakresie:

– wspierania i promocji idei uczenia się i rozwoju przez całe życie

– kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu idei uczenia się i rozwoju przez całe życie

– bezpośredniego działania na rzecz praktycznego wdrażania założeń idei rozwoju człowieka przez całe życie oraz rozwijania i potwierdzania kwalifikacji

– kształtowania i promocji standardów kwalifikacji

– potwierdzania kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk biznesowych, edukacyjnych i administracji.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie kongresów, wykładów i spotkań propagujących idee rozwijania kwalifikacji przez całe życie oraz ich potwierdzania

– prace badawczo – rozwojowe ukierunkowane na kształtowanie i wdrażanie profesjonalnych standardów kwalifikacji w środowisku biznesu, edukacji i administracji,

– bezpośrednią współpracę naukowo-badawczą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się kształtowaniem i wdrażaniem standardów kwalifikacji w poszczególnych krajach, jak i w obszarze ponadnarodowym i globalnym

– organizację i bezpośrednią realizację procesów potwierdzania kwalifikacji w odniesieniu do krajowych, branżowych oraz międzynarodowych standardów kwalifikacji

– działania integrujące profesjonalistów środowisk biznesowych, edukacyjnych i administracji wokół idei stałego rozwoju i potwierdzania kwalifikacji

– ustanowienie, organizację konkursu oraz ufundowanie statuetki Stella Virium – Gwiazda Możliwości, wskazującej przykłady i wyróżniającej osoby, które praktycznie w swoim życiu urzeczywistniają idee

– prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej w zakresie realizacji celów statutowych,

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundusz założycielski zostaje podzielony w następujący sposób:

– 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na realizację celów statutowych Fundacji

– 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

– darowizn, spadków, zapisów,

– dotacji i subwencji oraz grantów,

– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

– dochodów z majątku Fundacji.

– prowadzonej działalności gospodarczej

§ 12

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

5. W przypadku posiadania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, Fundacja:

– może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego

– nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego

Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 13

Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona jako działalność pomocnicza, w rozmiarach służących celom Fundacji i służy pozyskiwaniu środków na jej działalność statutową.

§ 14

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację

94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

63.11.Z – działalność portali internetowych

58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

74.90 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 15

1. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona bez wyodrębnienia organizacyjnego i pozostaje wówczas pod bezpośrednim kierownictwem i nadzorem Zarządu Fundacji

2. Zarząd Fundacji może wyodrębnić i w drodze uchwały powołać osobną jednostkę organizacyjną dla prowadzenia działalności gospodarczej

3. Zarząd fundacji uchwałą określa organ zarządzający jednostką gospodarczą oraz udziela mu stosownych pełnomocnictw do reprezentowania jednostki.

4. Organ zarządzający jednostką organizacyjną powołaną dla prowadzenia działalności gospodarczej podlega bezpośrednio Zarządowi Fundacji

5. Udział w organach zarządzających jednostką gospodarczą fundacji odbywa się w drodze powołania na stanowisko przez Zarząd Fundacji

Władze Fundacji.

§ 16

1. Władzami fundacji są:

Rada Fundacji,

Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z jednego do pięciu członków.

3. Z mocy statutu fundatorzy: Pani Małgorzata Maria Łukawska, Pani Barbara Matyaszek – Szarek oraz Pani Adamina Henryka Solecka wchodzą w skład Rady Fundacji.

4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzja Rada.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśłne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwa skarbowe.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

– dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

– śmierci członka.

§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:

-Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

– Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

– Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

– Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

– Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

– Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

– Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

– żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

– dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, spośród członków Zarządu Fundacji.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Funkcję członka Zarządu nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

6. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:

– złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji;

– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

– śmierci członka.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

– uchwalanie regulaminów,

– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

– ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

– powołanie jednostki gospodarczej fundacji, jej organów zarządzających i osób w nich zasiadających oraz udzielanie pełnomocnictw do reprezentacji,

– podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

– przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

– nadzór i zarząd nad prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą,

– występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

– składanie wniosku do rady Fundacji o zmianę statutu.

3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

8. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 23

1. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja Fundacji jest jednoosobowa.

2. Jeżeli Zarząd nie jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników
oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji.

4. Oświadczenia woli w imieniu jednostki wyodrębnionej dla prowadzenia działalności gospodarczej składa jej organ zarządzający, zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Zarząd Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 24

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i które zostały określ;one w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały
i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.