REGULAMIN

UDZIAŁU W PROJEKCIE „CAREER TURN”

 1. Cel regulaminu

Celem regulaminu jest szczegółowe opisanie kryterium dostępu, wymagań kwalifikacyjnych, przebiegu procesu rekrutacji i selekcji uczestniczek i uczestników projektu, oraz warunków udziału w projekcie.

 1. Kryterium dostępu

Uczestnicy/uczestniczki:

 • muszą być osobami bezrobotnymi oraz
 • muszą należeć do grypy osób poniżej 25 roku życia bez wykształcenia wyższego lub
 • muszą należeć do grypy osób powyżej 45 roku życia lub
 • muszą należeć do grupy osób z niepełnosprawnością lub
 • muszą należeć  do grupy nauczycieli zredukowanych/ zwolnionych w wyniku likwidacji stanowisk pracy lub
 • muszą należeć do grupy kobiet, które po przerwie związanej z wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie podjęły pracy lub
 • muszą należeć do grupy osób powracających z emigracji powodującej brak ciągłości zatrudnienia w Polsce

 

 1. Kryteria stanowiące o dopuszczeniu do projektu

Każdy z potencjalnych uczestników projektu musi łącznie posiadać:

 • minimum wykształcenie średnie;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym/średnio zaawansowanym;
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej podstawowym.

 

 1. Rekrutacja i selekcja uczestników

Procedura rekrutacji i selekcji uwzględnia konieczność zapewnienia równych szans i braku dyskryminacji w odniesieniu do osób rekrutowanych.

 1. Osoby zainteresowane projektem aplikują poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego poprzez funkcję Aplikuj na stronie www.stellavirium.org lub przesłanie go jako załącznika pocztą elektroniczną na adres klaudia.kossowska@stelleavirium.org, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, tj. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków, lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji w godzinach 9:00 – 16:00 od ponidziałku do piątku.
 2. Etapy rekrutacji:
  1. Weryfikacja kryteriów formalnych
  2. Spotkanie rekrutacyjne (rozmowa + część testowa). W celu zapewnienia obiektywności oceny, rozmowa rekrutacyjna odbywa się przy udziale 2 rekruterów: reprezentanta Fundacji i reprezentanta Fundatora projektu
  3. Ocena i selekcja kandydatów dokonywana jest na podstawie wyników spotkania rekrutacyjnego i wypełnionych testów.
  4. Zaproszenie do projektu osob, które uzyskały najwyższą ilość punktów
  5. Przekazanie infromacji zwrotnej osobom aplikującym
  6. Deklaracja uczestnika o przystapieniu bądź rezygnacji z projektu
 1. Warunki udziału w projekcie
 1. Udział w projekcie jest bezpłatny
 2. W ramach projektu uczestnikom przysługuje udział w szkoleniach, materiały szkoleniowe, oraz catering w trakcie prowadzonych szkoleń.
 3. Osoby przystępujące do projektu deklarują chęć i gotowość ukończenia go
 4. Ze względu na dobrowolność i charakter projektu (wsparcie dla osób pozostających  bez pracy) w oprzypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania projektu uczestnicy nie ponoszą żadnych konsekwencji.
 5. Waruniem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie jest uzyskanie 70% frekwencji na zajęciach.
 6. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje jest zdanie egzaminu końcowego na poziomie minimum 50% uzyskanych poprawnych odpowiedzi.
 7. Zakwalifikowanie do projektu, udział w nim i zakończenie go ze skutkiem pozytywnym (zgodnie z podunktami 3 i 4) nie jest jednoznaczny z gwarancją zatrudnienia.